สอ.รพ. ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2558
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
 28 กันยายน 2558