ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการเงินกู้ระหว่างสหกรณ์ 4.00


เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 3/2559 รุ่น 4/2559


ทุนการศึกษา 2559


สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559


ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2/2559


ผลิตภัณฑ์และบริการ
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม
More...

เิงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
More...

เงินฝากออมทรัพย์
More...

เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันทำการ เหมาะสำหรับการออมเงิน เนื่องจากให้ดอกเบี้ยสูง(ปีละ 2 ครั้ง  31 มี.ค.และ 30 ก.ย.)และไม่เสียภาษี
More...

วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือ 70 เท่าของรายได้(เงินเดือน)โดยใช้หลักเกณฑ์จำนวนไหนน้อยกว่าให้เป็นวงเงินที่ขออนุมัติเงินกู้สามัญ
More...

วงเิงินกู้ ไม่เกิน 70,000 บาท หรือ วงเงินกู้ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เงินเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์จำนวนไหนน้อยกว่าให้เป็นวงเงินที่ขออนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน
More...

เลขที่ตั้ง 492/1 อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251 1070 , 02-652 5152 Fax : 02-251 1070 ต่อ 109 , 02-652 5330