ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


เงินกู้ระหว่างสหกรณ์

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสหกรณ์อื่น

เอกสารประกอบคำขอกู้เอกสารได้ดังนี้

   1. เอกสารประกอบคำขอกู้

   2. คำขอกู้

   3. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการทั้งหมด

   4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์

   5. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน

   6. ตัวอย่างการพิมพ์สัญญาค้ำประกัน

   7. คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

  

วิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้

   1. save file

   2. พิมพ์ผ่านโปรกแกรม Adobe Reader

  *สามารถกรอกข้อมูล และพิมพ์ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Adobe Reader  เท่านั้น

 492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330