ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ Menu
dot


เงินกู้ระหว่างสหกรณ์

ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างสหกรณ์อื่น 
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป)

   >> ปรับเฉพาะสหกรณ์ผู้กู้ที่มีสัญญาเก่า

   >> ปรับเฉพาะสหกรณ์ผู้กู้สัญญาใหม่ หรือสหกรณ์รายเก่าที่ทำสัญญาใหม่

  

เอกสารประกอบคำขอกู้เอกสารได้ดังนี้

   1. เอกสารประกอบคำขอกู้

   2. คำขอกู้

   3. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการทั้งหมด

   4. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนสหกรณ์

   5. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกัน

   6. ตัวอย่างการพิมพ์สัญญาค้ำประกัน

   7. คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน

  

วิธีการใช้แบบฟอร์มต่างๆ ดังนี้

   1. save file

   2. พิมพ์ผ่านโปรกแกรม Adobe Reader

  *สามารถกรอกข้อมูล และพิมพ์ได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Adobe Reader  เท่านั้น

 492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330