ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletเงินฝากระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletคณะกรรมการดำเนินการ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชุมใหญ่ สรรหา


สรรหากรรมการ สอ.รพ.


ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2562


จัดอันดับความน่าเชื่อถือ


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระหว่างสหกรณ์


วารสาร สอ.รพ.


ผลิตภัณฑ์และบริการ
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม
More...

เิงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM
More...

เงินฝากออมทรัพย์
More...

เป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สามารถฝาก-ถอนได้ทุกวันทำการ เหมาะสำหรับการออมเงิน เนื่องจากให้ดอกเบี้ยสูง(ปีละ 2 ครั้ง  31 มี.ค.และ 30 ก.ย.)และไม่เสียภาษี
More...

วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือ 70 เท่าของรายได้(เงินเดือน)โดยใช้หลักเกณฑ์จำนวนไหนน้อยกว่าให้เป็นวงเงินที่ขออนุมัติเงินกู้สามัญ
More...

วงเิงินกู้ ไม่เกิน 70,000 บาท หรือ วงเงินกู้ไม่เกิน 3 เท่าของรายได้เงินเดือน โดยใช้หลักเกณฑ์จำนวนไหนน้อยกว่าให้เป็นวงเงินที่ขออนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน
More...

492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330