ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


การสมัครสมาชิกสมทบ

การสมัครสมาชิกสมทบ สอ.รพ.
**จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกสามัญ สอ.รพ. คือ พ่อ, แม่, สามี/ภรรยา, บุตรของสมาชิกสามัญเท่านั้น

       !เอกสารประกอบการเปิดบัญชีเงินฝาก
                -  สำเนาบัตรประชาชน
                -  สำเนาทะเบียนบ้าน
                -  สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร (กรณีท่านต้องการถอนเงินฝากสหกรณ์
                   เพื่อโอนไปเข้าบัญชีเงินฝากของตนเอง) พร้อมนำเอกสารต้นฉบับดังกล่าวมาแสดง
                   ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย

      !ค่าใช้จ่ายในการสมัครเป็นสมาชิกสมทบ
                -  ค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 100 บาท
                -  ซื้อหุ้นสหกรณ์ 100 บาท
                -  เงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลตำรวจ 100 บาท
                -  เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ขั้นต่ำ 1,000 บาท

      !การโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านธนาคารพาณิชย์ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ สอ.รพ. 
          ได้แก่ - ธนาคารกรุงไทย        สาขาเซ็นทรัลเวิลด์     เลขที่บัญชี 691-0-03334-5
                 - ธนาคารธนชาต         สาขาเซ็นทรัลเวิลด์     เลขที่บัญชี 056-2-00397-6
                 - ธนาคารไทยพาณิชย์    สาขาเซ็นทรัลเวิลด์    เลขที่บัญชี 247-201077-2
                 - ธนาคารกสิกรไทย      สาขาเซ็นทรัลเวิลด์     เลขที่บัญชี 772-2-13343-3
                 - ธนาคารทหารไทย      สาขาราชประสงค์      เลขที่บัญชี 011-2-61235-3

       !การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสหกรณ์ เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของตนเอง สมาชิกต้องโทรสาร (FAX) ใบถอนเงินก่อนเวลา 10.30 น. ดังนี้.....

                -  กรณีต้องการโอนเงินฝากเข้าธนาคารของสมาชิก สหกรณ์จะฝากเข้าบัญชีเงินไม่เกิน 14.00 น. ในวันเดียวกัน (กรณีแต่เป็นสาขาต่างจังหวัด สมาชิกเสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน)
                -  กรณีต้องการโอนเงินฝากเข้าธนาคารอื่น นอกเหนือบัญชีธนาคารพาณิชย์ข้างต้น สหกรณ์จะใช้เวลาเคลียร์ริ่งเช็ค เพิ่มอีก 1 วัน (ถ้าต้องการโอนเงินฝากเข้าบัญชีภายในวันเดียวกัน เป็นการโอนเงินผ่านบาทเนตเสียค่าธรรมเนียม สมาชิกจะต้องครั้งละ 250 บาท492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330