ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


Download แบบฟอร์ม

 

1. คำขอกู้                                         
2. สลิปเงินเดือน เดือนที่ยื่นกู้ รับรองโดยการเงิน      
  • แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ   << ปริ้นหน้าหลัง
1. หนังสือขอกู้                  
2. สลิปเงินเดือน เดือนที่ยื่นกู้ รับรองโดยการเงิน     
3. หนังสือแจ้งยอดเงินเดือนคงเหลือ                                                                                           
4. สำเนาบัตรข้าราชการ                                                                                  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                     
6. เอกสารคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
            บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
            สำเนาทะเบียนบ้าน
            สำเนาทะเบียนสมรส
            สำเนาใบสำคัญหย่า (กรณีหย่า)
            สำเนาใบมรณะบัตร  (กรณีเสียชีวิต)          
 
7. หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้ (ผู้ค้ำประกัน 2 คนขึ้นไป) 
  • แบบฟอร์มกู้หุ้นตนเอง              
1. หนังสือขอกู้                  
2. สลิปเงินเดือน เดือนที่ยื่นกู้ รับรองโดยการเงิน     
3. หนังสือแจ้งยอดเงินเดือนคงเหลือ                                                                                           
4. สำเนาบัตรข้าราชการ                                                                                  
5. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                     
6. เอกสารคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส
สำเนาใบสำคัญหย่า (กรณีหย่า)
สำเนาใบมรณะบัตร(กรณีเสียชีวิต) 
  • แบบฟอร์มประกอบการกู้พิเศษเพื่อการเคหะ         
1. คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ (ตามแบบพิมพ์ของ สอ.รพ.)                                             
2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้, คู่สมรส         
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้, ผู้สมรส                                                                                       
4. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้                                                                                     
5. สลิปเงินเดือนของผู้กู้ฉบับสุดท้ายก่อนยื่นกู้                                                              
6. สัญญาจะซื้อจะขาย      
7.  สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)
8.  ผังโครงการ, แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของโครงการ
9.  แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของหลักทรัพย์
กรณีไถ่ถอนจำนองมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
10.สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน
11. หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ
12. หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) คำขอเลขที่บ้าน
กรณีหย่า                      แนบสำเนาทะเบียนหย่า
กรณีเสียชีวิต                 แนบสำเนาใบมรณะบัตร
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล       แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 
 
แบบฟอร์ม ทุนสวัสดิการสำหรับสมาชิก

 

  1. ทุนสวัสดิการ เพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล
  2. ทุนสวัสดิการ สงเคราะห์แก่สมาชิก บิดามารดา คู่สมรสและบุตร
  3. ทุนสวัสดิการ สําหรับสมาชิกผู้ไม่เคยขอรับทุนการศึกษาบุตรหรือไม่มีบุตร
  4. ทุนสวัสดิการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกกรณีสมาชิกสําเร็จการศึกษา
  5. ทุนสวัสดิการ สมาชิกเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
 
 
  • แบบฟอร์มเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
  • แบบฟอร์มถอนเงินฝากระหว่างสหกรณ์


492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330