ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


เงินฝากระหว่างสหกรณ์

 โครงการเงินฝากประจำ ระหว่างสหกรณ์

    ระยะเวลา            อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

     1 เดือน                       1.60             **ทั้งนี้ตั้งแต่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

     12 เดือน                     3.00

ขอเปิดบัญชี 

ใบถอนเงินฝากประจำ

 492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330