ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


เงินฝากระหว่างสหกรณ์

โครงการเงินฝากระหว่างสหกรณ์

* โครงการเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์

    ฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 1.30 ต่อปี

    เงื่อนไขเพิ่มเติม

      >>   คำขอเปิดบัญชี+เอกสารลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

      >>  ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์


โครงการเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (1 เดือน)

    ฝากขั้นต่ำ 5,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 1.60 ต่อปี

    เงื่อนไขเพิ่มเติม

       >>  คำขอเปิดบัญชี+เอกสารลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

       >> ใบถอนเงินฝากประจำ

 

* โครงการเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (6 เดือน)  เริ่ม 12 ก.พ. 63 ใหม่

    ฝากขั้นต่ำ 5,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 1.85 ต่อปี

    เงื่อนไขเพิ่มเติม

      >>  คำขอเปิดบัญชี+เอกสารลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

      >> ใบถอนเงินฝากประจำ

 

 492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330