ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เกษียณอายุ article

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เกษียณอายุ

อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไข 

  1. ต้องเป็นสมาชิกสามัญ สอ.รพ.ตร. เท่านั้น

  2. อายุ 60 ปีขึ้นไป

3. ฝากเงินได้สูงสุดไม่เกิน เดือนละ 30,000 บาท

4. ถอนได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

5. ดอกเบี้ยจะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก เล่ม (20)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ทำการสหกรณ์ หรือ
โทร.02-251-1070, 02-652-5152 ต่อ 102-103 ฝ่ายการเงิน (สายใน โทร.6455)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% 30 งวด article
โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% เลือกงวด article
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระหว่างสหกรณ์ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 1/2563 (12 เดือน) และรุ่น 2/2563 (18 เดือน)
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษาบุตร article
สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรล่าสุด article
โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สอ.รพ. article
วารสาร สอ.รพ.ตร. article
พรบ.ฯ ว่าด้วยค้ำประกัน article492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330