ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


สอ.รพ. ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด 58 article

สอ.รพ. ได้รับรางวัล ประจำปี 2558
ณ วันที่ 28 กันยายน 2558 จำนวน 4 รางวัล 

1.สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.สหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศและดีมาก ประจำปี 2558

3.สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก

4.สหกรณ์ที่มีระบบการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและพัฒนาสหกรณ์สู่ระดับดีเด่น

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษาบุตร 2561 article
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรล่าสุด article
วารสาร สอ.รพ.ตร. article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2561 article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษาบุตร
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และATM article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เกษียณอายุ article
โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.30% 100 เดือน article
สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สอ.รพ. article
พรบ.ฯ ว่าด้วยค้ำประกัน article492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330