ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระหว่างสหกรณ์ article

โครงการเงินฝากระหว่างสหกรณ์ ประจำปี 2562

* โครงการเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์

    ฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 1.30 ต่อปี

    เงื่อนไขเพิ่มเติม

      >>   คำขอเปิดบัญชี+เอกสารลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

      >>  ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์

 

* โครงการเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (1 เดือน)

    ฝากขั้นต่ำ 5,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 1.60 ต่อปี

    เงื่อนไขเพิ่มเติม

       >>  คำขอเปิดบัญชี+เอกสารลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

       >> ใบถอนเงินฝากประจำ

 

 

* โครงการเงินฝากประจำระหว่างสหกรณ์ (6 เดือน)  เริ่ม 12 ก.พ. 63 ใหม่

    ฝากขั้นต่ำ 5,000,000 บาท   อัตราดอกเบี้ย 1.85 ต่อปี

    เงื่อนไขเพิ่มเติม

      >>  คำขอเปิดบัญชี+เอกสารลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม

      >> ใบถอนเงินฝากประจำ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% 30 งวด article
โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% เลือกงวด article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 1/2563 (12 เดือน) และรุ่น 2/2563 (18 เดือน)
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เกษียณอายุ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษาบุตร article
สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรล่าสุด article
โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สอ.รพ. article
วารสาร สอ.รพ.ตร. article
พรบ.ฯ ว่าด้วยค้ำประกัน article492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330