ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletเงินฝากระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สอ.รพ. article

 

ถาม/ตอบ เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตกรณีกู้สามัญแบบมีผู้ค้ำประกัน

 

Q1 ทำไมต้องมีการค้ำประกัน ที่อื่นมีไหม

A1 ปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกู้สูงสุดถึง 2,000,000 บาท หากผู้กู้เสียชีวิต ภาระจะตกกับทายาทและผู้ค้ำประกัน ปัจจุบันสหกรณ์ส่วนใหญ่จะให้ผู้กู้เป็นผู้ทำประกันชีวิต เพื่อลดภาระหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

Q2 กู้เงินเท่าใดจึงต้องทำประกัน และทำในวงเงินเท่าใด

A2 กรณีกู้ไม่เกิน 2แสนบาท ไม่ต้องทำประกัน ถ้าเกินกว่านั้นต้องทำประกันครอบคลุมวงเงิน 50%  โดยทำเป็นแบบลดความคุ้มครองลงทุกปี ในกรณีที่ผู้กู้อายุไม่เกิน 50 ปี จะทำประกันที่มีระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าอายุเกิน 50 ปี จะทำประกันที่มีระยะเวลา 5 ปี แนวทางดังกล่าวจะทำให้สมาชิกเสียเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุด

Q3 ค่าเบี้ยประกันคิดอย่างไร การเลือกบริษัทที่จะมาทำประกันใช้วิธีอย่างไร

A3 เบี้ยประกันจะแปรผันตามอายุและเพศและจ่ายเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี จะเสียเบี้ยประกันประมาณ 2,000 บาทต่อวงเงิน 100,000 บาท

สหกรณ์เลือกใช้บริษัทสหประกันชีวิต เนื่องจาก เป็นบริษัทที่เสนอเบี้ยต่ำที่สุด และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยสหกรณ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นของเซลล์ที่ขายประกัน จะถูกจ่ายกลับมาให้สหกรณ์ ซึ่งจะนำส่งคืนสมาชิกผู้จ่ายเบี้ยประกัน 

สหกรณ์จะตรวจสอบเบี้ยประกันของบริษัทต่าง ทุก 1 ปี เพื่อหาบริษัทที่เสนอเบี้ยต่ำที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่สมาชิก

Q4 การจ่ายเบี้ยทำอย่างไร

A4  การจ่ายเบี้ยจะถูกรวมในยอดเงินกู้ หากการรวมนั้น ไม่ทำให้เกินยอดที่จะกู้ได้ หรือไม่มีปัญหาเรื่องการส่งในแต่ละเดือน ในกรณีนี้ เมื่อบริษัทคืนเงินค่าคอมมิชชั่น (อัตรา 20% ของเบี้ยประกัน) สหกรณ์จะส่งคืนเงินให้สมาชิกภายใน 2 สัปดาห์

ในกรณีที่การรวมยอดทำให้สมาชิกไม่สามารถกู้ได้ จะในยอดเบี้ยประกัน มาแบ่งจ่าย โดยหักจากเงินปันผล/เฉลี่ยคืน โดยแบ่งหักไม่เกิน 2 ปี กรณีนี้ สมาชิกจะได้เงินคืน 10% และอีก 10% จะเก็บเข้าไปในกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ

Q5 ถ้าปิดหนี้ก่อนกำหนด หรือกู้ยืมเพิ่มภายหลัง จะทำอย่างไร

A5 กรณีปิดหนี้ก่อนกำหนด สามารถเวนคืนกรมธรรณ์ และได้เงินคืนบางส่วน ตามระยะเวลาและมูลค่าคงเหลือ กรณีกู้เพิ่ม จะทำประกันเพิ่มเฉพาะส่วนยอดเงินที่เพิ่มขึ้น

Q6 ข้อจำกัดอื่นๆ

 

A6 กรณีมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบ อาจมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมหรือจ่ายเบี้ยเพิ่มเติม กรณีไม่แจ้ง หากเสียชีวิตภายในปีแรก จะได้เฉพาะเบี้ยที่จ่ายไปคืน ถ้าเสียชีวิตหลังจากปีแรก ได้รับความคุ้มครองตามปกติ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษาบุตร article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เกษียณอายุ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2562 article
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระหว่างสหกรณ์ article
วารสาร สอ.รพ.ตร. article
สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรล่าสุด article
พรบ.ฯ ว่าด้วยค้ำประกัน article492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330