ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สอ.รพ. article

 

ถาม/ตอบ เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตกรณีกู้สามัญแบบมีผู้ค้ำประกัน

 

Q1 ทำไมต้องมีการค้ำประกัน ที่อื่นมีไหม

A1 ปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกู้สูงสุดถึง 2,000,000 บาท หากผู้กู้เสียชีวิต ภาระจะตกกับทายาทและผู้ค้ำประกัน ปัจจุบันสหกรณ์ส่วนใหญ่จะให้ผู้กู้เป็นผู้ทำประกันชีวิต เพื่อลดภาระหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

Q2 กู้เงินเท่าใดจึงต้องทำประกัน และทำในวงเงินเท่าใด

A2 กรณีกู้ไม่เกิน 2แสนบาท ไม่ต้องทำประกัน ถ้าเกินกว่านั้นต้องทำประกันครอบคลุมวงเงิน 50%  โดยทำเป็นแบบลดความคุ้มครองลงทุกปี ในกรณีที่ผู้กู้อายุไม่เกิน 50 ปี จะทำประกันที่มีระยะเวลา 10 ปี แต่ถ้าอายุเกิน 50 ปี จะทำประกันที่มีระยะเวลา 5 ปี แนวทางดังกล่าวจะทำให้สมาชิกเสียเบี้ยในอัตราที่ต่ำที่สุด

Q3 ค่าเบี้ยประกันคิดอย่างไร การเลือกบริษัทที่จะมาทำประกันใช้วิธีอย่างไร

A3 เบี้ยประกันจะแปรผันตามอายุและเพศและจ่ายเพียงครั้งเดียว ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเพศหญิง อายุ 40 ปี จะเสียเบี้ยประกันประมาณ 2,000 บาทต่อวงเงิน 100,000 บาท

สหกรณ์เลือกใช้บริษัทสหประกันชีวิต เนื่องจาก เป็นบริษัทที่เสนอเบี้ยต่ำที่สุด และเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยสหกรณ์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นของเซลล์ที่ขายประกัน จะถูกจ่ายกลับมาให้สหกรณ์ ซึ่งจะนำส่งคืนสมาชิกผู้จ่ายเบี้ยประกัน 

สหกรณ์จะตรวจสอบเบี้ยประกันของบริษัทต่าง ทุก 1 ปี เพื่อหาบริษัทที่เสนอเบี้ยต่ำที่สุด เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่สมาชิก

Q4 การจ่ายเบี้ยทำอย่างไร

A4  การจ่ายเบี้ยจะถูกรวมในยอดเงินกู้ หากการรวมนั้น ไม่ทำให้เกินยอดที่จะกู้ได้ หรือไม่มีปัญหาเรื่องการส่งในแต่ละเดือน ในกรณีนี้ เมื่อบริษัทคืนเงินค่าคอมมิชชั่น (อัตรา 20% ของเบี้ยประกัน) สหกรณ์จะส่งคืนเงินให้สมาชิกภายใน 2 สัปดาห์

ในกรณีที่การรวมยอดทำให้สมาชิกไม่สามารถกู้ได้ จะในยอดเบี้ยประกัน มาแบ่งจ่าย โดยหักจากเงินปันผล/เฉลี่ยคืน โดยแบ่งหักไม่เกิน 2 ปี กรณีนี้ สมาชิกจะได้เงินคืน 10% และอีก 10% จะเก็บเข้าไปในกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ

Q5 ถ้าปิดหนี้ก่อนกำหนด หรือกู้ยืมเพิ่มภายหลัง จะทำอย่างไร

A5 กรณีปิดหนี้ก่อนกำหนด สามารถเวนคืนกรมธรรณ์ และได้เงินคืนบางส่วน ตามระยะเวลาและมูลค่าคงเหลือ กรณีกู้เพิ่ม จะทำประกันเพิ่มเฉพาะส่วนยอดเงินที่เพิ่มขึ้น

Q6 ข้อจำกัดอื่นๆ

 

A6 กรณีมีโรคประจำตัว ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบ อาจมีการตรวจร่างกายเพิ่มเติมหรือจ่ายเบี้ยเพิ่มเติม กรณีไม่แจ้ง หากเสียชีวิตภายในปีแรก จะได้เฉพาะเบี้ยที่จ่ายไปคืน ถ้าเสียชีวิตหลังจากปีแรก ได้รับความคุ้มครองตามปกติ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% 30 งวด article
โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% เลือกงวด article
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระหว่างสหกรณ์ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 1/2563 (12 เดือน) และรุ่น 2/2563 (18 เดือน)
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เกษียณอายุ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษาบุตร article
สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรล่าสุด article
วารสาร สอ.รพ.ตร. article
พรบ.ฯ ว่าด้วยค้ำประกัน article492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330