ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สารบัญ
dot
bulletข้อบังคับ
bulletสารจากประธาน สอ.รพ.
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletเงินกู้ระหว่างสหกรณ์
bulletการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
bulletการสมัครสมาชิกสมทบ
bulletฝ่ายจัดการ
bulletรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
bulletรายงานกิจการ
bulletคู่มือสมาชิก


โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 1/2563 (12 เดือน) และรุ่น 2/2563 (18 เดือน)

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

                                                      อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี

รุ่น 1/2563    ระยะเวลา 12 เดือน           

ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป                     3.00

 

รุุ่น 2/2563    ระยะเวลา 18 เดือน      

ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป                     3.05

 

**มีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% 30 งวด article
โครงการเงินกู้ ระหว่างสหกรณ์ 3.25% เลือกงวด article
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ระหว่างสหกรณ์ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สำหรับผู้เกษียณอายุ article
โครงการเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อการศึกษาบุตร article
สอ.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559
จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรล่าสุด article
โครงการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ สอ.รพ. article
วารสาร สอ.รพ.ตร. article
พรบ.ฯ ว่าด้วยค้ำประกัน article492/1 โรงพยาบาลตำรวจ อาคารศรียานนท์ ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel : 02-251-1070 02-652-5152 Fax : 02-251-1070 ต่อ 109, 02-652-5330