ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รุ่น 4/2563 (12 เดือน) และรุ่น 5/2563 (18 เดือน)

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 9 มิ.ย. 2563 09:00 น.
 1551

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ...

รุ่น 4/2563 ระยะเวลา 12 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • ใบขอเปิดโครงการ

รุ่น 5/2563 ระยะเวลา 18 เดือน  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี *ฝาก 5,000,000 บาทขึ้นไป*
ดาวน์โหลดเอกสาร
    • ประกาศโครงการ
    • ใบขอเปิดโครงการ

**ทั้งนี้ผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป