ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการศึกษาบุตร

โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ธ.ค. 2563 08:40 น.
 490

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อการศึกษาบุตร
ประกาศ

อัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อปี
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
          1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด (เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น)
          2. มีบุตรธิดา อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อบุตรอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องปิดบัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อการศึกษาบุตร
          3. ฝากได้สูงสุดไม่เกิน เดือนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
          4. ถอนได้ปีละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 2 มีค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
          5. ดอกเบี้ยจะจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกเล่ม (20)
          6. กรณีบิดา มารดาเป็นสมาชิกทั้ง 2 คน ใช้สิทธิตามชื่อบุตรได้ 1 สิทธิ เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ทําการสหกรณ์ หรือ
โทร.02-251-1070 ต่อ 102-103 ฝ่ายการเงิน (สายใน 6477)