ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

ประธานกรรมการ

พลตำรวจตรี ทรงชัย สิมะโรจน์
ประธานกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

  • ประเภท
    อัตรา
  • ออมทรัพย์พิเศษ ATM
    2.75%
  • ออมทรัพย์พิเศษ < 5 ล้าน
    2.25%
  • ออมทรัพย์พิเศษ > 5 ล้าน
    2.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

  • ประเภท
    อัตรา
  • เงินกู้ฉุกเฉินATM
    5.65%
  • เงินกู้ฉุกเฉิน
    5.90%
  • เงินกู้สามัญ (ทุนเรือนหุ้น)
    5.40%
  • เงินกู้สามัญ (ใช้บุคคลค้ำประกัน)
    5.65%
  • เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
    5.15%
  • เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ
    5.15%