ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
ดังนั้น สหกรณ์ จึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย และบังคับใช้อย่างเข้มงวด
ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีที่สุด
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562