ติดต่อสหกรณ์โทร 0-2251-1070, 0-2652-5152, 085-120-6248, 090-558-6083

การสมัครสมาชิกสามัญ


คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด
 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
   
เอกสารในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญ
 1. ใบสมัครสมาชิก (ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด)                      1 ชุด
 2. สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           2 แผ่น
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                           1 แผ่น
 4. สสิปเงินเดือน เดือนที่ยื่นสมัคร  (ขอจากฝ่ายการเงิน)                     1 แผ่น
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย                                             2 แผ่น
 6. รูปถ่ายหน้าตรง (หรือรูปข้าราชการ)                                                 1 รูป
(เอกสารลำดับที่ 2-4 รับรองสำเนาถูกต้อง)


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
 1. กรอกใบสมัครสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารแนบ
 2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด ได้ในวันและเวลาทำการ
(ยื่นใบสมัครในเดือนใด จะได้รับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เข้าเป็นสมาชิกในเดือนถัดไป)
 
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50 บาท (หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก ในเดือนที่ได้รับเข้าเป็นสมาชิก)
 2. ค่าหุ้นแรกเข้า (สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน โดยเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก)